28 doelstellingen voor Kessel-Lo

In het voorjaar stelde het burgerpanel samen met experts prioriteiten op voor Kessel-Lo. Zij gaven richting aan het gewenste toekomstbeeld van het openbare domein rond drie thema’s: ontmoeting, verplaatsing en klimaatrobuustheid. In het kader van die prioriteiten dienden Kesselaars 842 ideeën in over hun ideale straten, pleinen en buurten. Daaruit bepaalde het burgerpanel samen met experten doelstellingen voor het Kessel-Lo van de toekomst.

De doelstellingen vormen de basis voor het verdere verloop van het traject. Bovendien zal een studiebureau ze gebruiken als input voor een mobiliteitsplan. In het najaar krijgen alle Kesselaars nog eens de kans om over dat plan in dialoog te gaan.

Het burgerpanel wil dat Kessel-Lo in de eerste plaats een woonomgeving is, waar groen en leefbaarheid/comfort voorop staan. Dat toekomstbeeld steunt op 28 doelstellingen, gekoppeld aan de 10 prioriteiten.

Op drukke wegen de verkeersstromen van zwakke weggebruikers scheiden

 • Op drukke wegen voetgangers en fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer met verhoogde borduren en groenstroken.
 • Voor drukke wegen een alternatieve, autoluwe route uitwerken voor voetgangers en fietsers.
 • Op smalle, drukke wegen de ruimte voor geparkeerde auto's afbouwen ten voordele van fiets- en voetpaden.

Inzetten op mobipunten

 • Deelfietsen en deelwagens kunnen op andere mobipunten achtergelaten worden dan waar ze werden opgehaald.
 • Mobipunten met regelmatige busverbindingen creëren op randparkings langs de grote invalswegen van Kessel-Lo.
 • Tarieven zodanig ontwikkelen dat ook kansengroepen gebruikmaken van deelmobiliteit.

Meer inzetten op uitwisseling tussen culturen en generaties

 • Aangename en groene verblijfsplekken met banken in straten creëren.
 • Bij de opmaak van ruimtelijke plannen gebouwen en plekken samenbrengen die gebruikt worden door verschillende generaties en culturen.
 • De op kinderen gerichte "speelstraten" verruimen naar "buurtstraten".
 • Organisaties en buurten ondersteunen om doelgroepen te betrekken bij georganiseerde activiteiten.

Maximaal inzetten op plaatselijk verkeer (versus doorgaand verkeer) en het scheiden van verkeersstromen

 • Eénrichtingsstraten om doorgaand verkeer te weren uit woonwijken.
 • Verkeer ontraden door de straat in te richten als een verblijfsomgeving in plaats van een verkeersomgeving.

Maximaal inzetten op bomen

 • Het hitte-eilandeffect tegengaan door veel bomen aan te planten.
 • Groenzones verbinden via groenstroken met bomen in woonwijken.
 • Biodiversiteit te verbeteren door specifieke boomsoorten aan te planten. 

Inzetten op het nuttig, lokaal gebruik van regenwater en opgepompt grondwater

 • Het openbare domein maximaal ontharden. 
 • Regenwater opvangen en gebruiken via collectieve waterputten en -tonnen. 
 • Regenwater afleiden naar ondergrondse infiltratieputten.  
 • Parkeerplaatsen standaard ontharden.

Meer aandacht voor voetgangers en het onderscheid met fietsers

 • Beschikbare ruimte volledig herverdelen volgens het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar vervoer en personenwagens).
 • Stoepen breed en obstakelvrij aanleggen.
 • Missing links voor voetgangers wegwerken via een combinatie van wandelpaden en autoluwe straten.

Inzetten op toegankelijke waterbeleving

 • Waterbelevingselementen toevoegen in speeltuinen en parken. 
 • Oevers van vijvers en rivieren toegankelijk maken. 
 • Waterlopen openleggen.
 • Een zwemgelegenheid in openlucht creëren.

Inzetten op energie-efficiënte toepassingen in het openbaar domein

 • De omgeving op een natuurlijke manier verkoelen door te vergroenen en te ontharden.
 • Openbare gebouwen energiezuinig maken.

Benieuwd naar wat er nog zal volgen? Bekijk het traject in detail.