Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Welke thema’s komen aan bod in dit project?

Met Vorm 3010 wordt er samen met inwoners nagedacht over de leefkwaliteit op het openbare domein van Kessel-Lo. Hierbij wordt ingezoomd op de thema’s verplaatsing, ontmoeting en klimaatrobuustheid. Deze worden gelijktijdig en verweven beschouwd om zo tot creatievere en betere oplossingen te komen.

Op welke momenten kan ik deelnemen aan dit project?

In elke fase van het project voorzien we een moment waarop elke Kesselaar kan deelnemen. In de eerste fase kon je de bevraging invullen van 8 februari tot en met 8 maart 2021. In de tweede fase kan je vanaf 2 april ideeën geven over jouw ideale straten, pleinen en parken. Vanaf 19 april kan je kansen en knelpunten aangeven op een interactieve kaart van Kessel-Lo.

 

Vragen over het burgerpanel

Wat is een burgerpanel?

Algemeen is een burgerpanel een representatieve groep van burgers uit een bepaalde gemeenschap die over een project of een thema advies geven. Eigen aan een burgerpanel is ook dat zij de tijd nemen om te leren over een onderwerp en hierover te delibereren om zo tot een gedragen advies te komen. 

In het geval van Kessel-lo gaat het om een groep van 25 gelote burgers uit Kessel-lo die zich een jaar lang buigen over de toekomst van het openbaar domein in Kessel-Lo met betrekking tot verplaatsing, ontmoeting en klimaatrobuustheid. 

Wat is de taak van het burgerpanel?

Het burgerpanel zal het gedurende een jaar hebben over het openbaar domein in Kessel-Lo. Het panel zal vanuit drie thema's kijken naar de openbare ruimte: ontmoeting, verplaatsing en klimaatrobuustheid. 

Wat wordt er van mij verwacht als lid van het burgerpanel?

Als lid van het burgerpanel wordt er van jou verwacht dat je deelneemt aan alle sessies van het burgerpanel. Wij zorgen ervoor dat je hiervoor de nodige ondersteuning hebt. Je zal ook deel uitmaken van een kleine subgroep, waar je tussen de sessies door bij andere deelnemers terecht kunt om samen na te denken en informatie te verwerken. Samen met de andere leden komen jullie tot een advies over het openbaar domein in Kessel-Lo. 

 • Wat is mijn tijdsinvestering?

De tijdsinvestering zal gemiddeld 5 uur per maand zijn. We streven ernaar om dit zo evenwichtig mogelijk te verdelen. In sommige maanden zal de gevraagde tijd iets hoger liggen en in andere maanden iets lager. In juli, augustus en december zullen er geen bijeenkomsten zijn.

 • Wie zijn de andere deelnemers?

Alle andere deelnemers die een uitnodigingsbrief hebben gekregen zijn ook bij toeval gekozen uit de meerderjarige inwoners van Kessel-Lo. De uiteindelijke deelnemers zijn geloot uit de groep die bereid was in het burgerpanel te zetelen. Om te zorgen voor voldoende representativiteit in deze groep werd rekening gehouden met een aantal kenmerken: leeftijd, geslacht, opleiding, woonplaats, woningtype en belangrijkste vervoersmiddel.  

 • Waarom ben ik gekozen?

In eerste instantie is er een brief vertrokken naar 2000 willekeurig gelote meerderjarige burgers uit Kessel-lo. De uiteindelijke deelnemers zijn geloot uit de groep die bereid was in het burgerpanel te zetelen. Om te zorgen voor voldoende representativiteit in deze groep werd rekening gehouden met de kenmerken leeftijd, geslacht, woonplaats, woningtype en belangrijkste vervoersmiddel. Het is dus grotendeels toeval dat jij gekozen bent. 

 • Mag ik mijn plek doorgeven aan iemand anders?

Nee, je mag je plek niet doorgeven aan iemand anders, dat zou het principe van de representatieve loting teniet doen. Als je niet kan deelnemen wordt er iemand anders geloot die kan zetelen in het burgerpanel. Er worden ook reserve-leden geloot die kunnen invallen als er iemand afhaakt.

Moet ik op elke meeting aanwezig zijn?

Ja, het is de bedoeling dat de leden van het burgerpanel op elke meeting aanwezig zijn. De meetings zijn zo opgebouwd dat we samen een logisch parcours doorlopen, waardoor je belangrijke informatie zou missen als je niet alle meetings bijwoont.

 • Wat als ik niet bij alle sessies aanwezig kan zijn?

We vragen om je enkel kandidaat te stellen voor het panel als je ook aan alle meetings kan deelnemen. Uiteraard weten we dat het door onverwachte omstandigheden, zoals ziekte, kan voorvallen dat je een sessie niet kan bijwonen. Je kan dit melden aan de organisatie van het burgerpanel. Afhankelijk van hoe lang de afwezigheid duurt en op welk moment in het traject kunnen we een oplossing zoeken of kan er een reserve-lid in jouw plaats verder deelnemen aan het panel.

Wanneer vinden de sessies plaats?

De sessies in het voorjaar vinden plaats op 27 & 28 maart, 27 april, 1 juni en 26 juni.

 • Wanneer vinden de sessies in het najaar plaats?

De data van de sessies liggen vast tot en met de sessie op 26 juni. In het najaar zullen er in totaal drie sessies plaatsvinden tussen september en november. De exacte data leggen we vast met de deelnemers aan het panel. Ook de laatste sessie in 2022 wordt in overleg vastgelegd.

Van wie gaat het initiatief uit?

Dit initiatief gaat uit van Stad Leuven en Leuven 2030.

Wat moet ik kennen/kunnen om deel te kunnen nemen?
Je moet geen specifieke voorkennis hebben om deel te nemen. We zijn geïnteresseerd in jouw perspectief als inwoner van Kessel-Lo, ongeacht je kennis over het onderwerp. Bovendien zorgen we ervoor dat je voldoende ondersteund en voorbereid wordt door onze medewerkers. 

 • Ik spreek niet goed Nederlands, kan ik toch deelnemen?

De leden van het panel moeten met elkaar in gesprek gaan om tot aanbevelingen te komen. We hebben niet de mogelijkheid om vertaling te voorzien. Een basiskennis Nederlands is dus noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de gesprekken. In het Nederlands kunnen schrijven is niet vereist.

 • Mag ik een begeleider of tolk meenemen?

Om praktische overwegingen kan je geen tolk meenemen die kan vertalen indien je het Nederlands onvoldoende machtig bent. Indien je om andere redenen een begeleider nodig hebt, kan je die wel meenemen. Let wel, je begeleider is in dat geval geen actieve deelnemer aan het panel en is alleen aanwezig om jou te ondersteunen. Indien je zelf geen begeleider kan meenemen maar er wel een nodig hebt, kan je dit op voorhand met onze medewerkers bespreken. We zullen immers met alle deelnemers bekijken welke ondersteuning ze nodig hebben om comfortabel deel te kunnen nemen aan het panel.

 • Wat voor ondersteuning kan ik verwachten?

We bekijken op voorhand met alle deelnemers welke ondersteuning nodig is, zodat iedereen ongeacht voorkennis of andere barrières deel kan nemen aan het panel.

 • Ik heb geen ervaring met online tools, is dit een probleem?

Dit is geen probleem. In het voortraject voorzien we de nodige ondersteuning zodat iedereen comfortabel met de online tools overweg kan. Ook tijdens de sessies van het panel zal er iemand aanwezig zijn met wie je contact kan opnemen moest je technische problemen ondervinden.

 • Ik heb geen laptop en geen internet, is dit een probleem?

Dit is geen probleem. We zoeken samen met alle deelnemers naar oplossingen zodat ze toegang hebben tot een laptop om deel te kunnen nemen aan het panel. Ook voorzien we ondersteuning om te zorgen dat je je comfortabel voelt met de programma’s die we gebruiken.

Wat gebeurt er met de output van het panel?

Het panel zal zich een jaar lang buigen over de toekomst van het openbaar domein in Kessel-Lo met betrekking tot verplaatsing, ontmoeting en klimaatrobuustheid. De output van het panel over deze onderwerpen zal meerdere doelen dienen. Ten eerste zal het dienen als aanbevelingen voor het  beleid, waarbij het richting kan geven aan politieke beslissingen over het openbaar domein in Kessel-Lo. Ten tweede zal de output van het panel ook heel concreet worden opgenomen in het mobiliteitsplan dat gedurende het komende jaar voor Kessel-Lo zal worden opgesteld. Ten derde volgt er in het najaar een oproep om samen met burgers te experimenteren met de openbare ruimte, in lijn zijn met de aanbevelingen die het panel gedaan heeft.

Welke voorzorgen worden genomen omtrent Covid-19?

Omwille van Covid-19 is het voorlopig niet mogelijk om met het burgerpanel fysiek samen te komen. Daarom starten we het traject in maart online, waarbij we voldoende ondersteuning voorzien zodat iedereen ook online zelfzeker kan deelnemen. Uiteraard willen we zodra het mogelijk is het burgerpanel graag fysiek samenbrengen. Dan zullen we steeds de gangbare voorzorgsmaatregelen volgen.

Word ik vergoed?

Enkel aantoonbare kosten die je maakt om deel te nemen aan dit panel worden vergoed. Dit zijn zaken zoals een babysit, een ticket voor het openbaar vervoer of een taxi,...